lexicon

    1 5 A B C D E F G H I J K L M N P S T W Y Z
  • Antonia Apodaca

    biographical name | encyclopedia/music Pronounced: \an-tohn-yuh ab-uh-dah-kuh\ | IPA: /ænˈtoʊn yə ˈæb ə ˈdɑ kʌ/ Definition of Antonia Apodaca Antonia Apodaca. 1923- American musician. Long time music performer of New Mexico music, her music […]